Terms and Conditions 2017-07-12T21:18:48+00:00

Allmänna villkor

TicketBoss är en produkt som ägs av företaget TimeBoss AB.

Allmänna villkor vid biljettförmedling via TicketBoss.se

Allmänt

TicketBoss är endast förmedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter mellan biljettköparen och ansvarig arrangör. TicketBoss tillhandahåller en Internettjänst (“ticketboss.se”), där man kan boka och köpa biljetter. TicketBoss står därmed endast för det tekniska förmedlandet av biljetter och hanterar inte köparens medel för biljetter. TicketBoss är därför ej ansvarig för genomförandet av evenemangen, eller deras kvalitet och innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t.ex. inställt evenemang eller andra tillkortakommanden kopplat till evenemangen. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande eller anspråk p.g.a. dess tillkortakommanden skall riktas till arenan/arrangören. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för ett specifikt evenemang ges i villkoren på varje enskild arrangörs hemsida. Där är köparens ansvar att informera sig om dessa.

TicketBoss har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i evenemanget, och begränsa tillgång till evenemanget utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. TicketBoss har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster. TicketBoss.se innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På och i användandet av dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. TicketBoss ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Köparen måste vara myndig.

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Betalning

Betalning till TicketBoss sker med ditt betalkort via en säker betaltjänst. TicketBoss och evenemangetarrangören får aldrig ta del av dina kortuppgifter då betalningen sker via en Paysons sida. Därmed är det Payson som i sin helhet ansvarar för alla frågor gällande ditt köp. En bokning kan endast ångras fram till dess att betalning har skett genom ditt godkännande.

Beställning och leverans

Vid beställning av biljetter från TicketBoss föreligger bindande köpeavtal så fort Payson fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Avtalet är då mellan köparen och Payson samt evenemang arrangören. Inga andra parter är involverade efter att en order gått igenom. Orderbekräftelsen ska sparas av köparen för eventuell vidare kontakt. TicketBoss reserverar sig för evenemanget slutförsäljning av biljetter. För tekniska frågor kring ditt biljettköp hänvisar vi till info@ticketboss.se. TicketBoss tar inget ansvar för fel i priser och beskrivningar.

Leverans sker direkt efter genomförd beställning/betalning. Biljetterna skickas via mail till den mailadress som angavs vid beställningen alternativt skapande av profil. Det är köparens ansvar att uppge rättvisande och rättstavad mailadress för leverans. Vid felaktiga uppgivna uppgifter är det köparens risk om denne inte får avtalad bekräftelse och biljett levererad.

Vid leveransproblem måste du kontakta support snarast, innan aktuellt evenemanget. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Det är kundens ansvar att efter email leverans att själv skriva ut en biljett. Observera att den elektroniska biljetten kan ha ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Priser

Biljettpriset bestäms av arrangören med en tillkommande serviceavgift. Både biljettpris och serviceavgifter är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms om inget annat anges. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov och TicketBoss kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för det utsatta priset eller dess diverse justeringar. TicketBoss standardavgift kan varierar beroende på biljettpriset.

Evenemang arrangören gör dig uppmärksam på:

Ingen ersättning utgår för borttappad biljett.

Inga avgifter återbetalas.

TicketBoss ansvarar inte för evenemangets genomförande och/eller kvalitet. Alla reklamationer som rör information kring genomförandet av evenemanget hänvisas till arrangören. Därför bör du som köpare kontrollera detaljer så som starttider, åldersgränser, med mera med arrangören.

Arrangören kontaktas genom länken på hemsidan på evenemangssidan varifrån du kan skicka ett mail till arrangören. Arrangörens kontaktuppgifter står även utskriven på din biljett.

TicketBoss och/eller arrangören har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andrahand.

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från TicketBoss och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Om evenemanget blir inställt ansvarar arrangören för att underrätta biljettköparen. TicketBoss ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt evenemang och kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för det inställda evenemanget.

Vid inställt evenemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter. Ansvaret för återbetalning vid inställt och/eller flyttat evenemang ligger på arrangören. Om ett evenemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid evenemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget är ej inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör.

Återköp

Återköp är ej möjlig på evenemangsbiljetter. Distansavtalslagens regler och ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett och kan endast hanteras av arrangören av evenemanget.

Särskilda villkor för biljettköp samt köp som strider mot uppsatta villkor

Vid köp eller beställningar där korrekta uppgifter ej lämnas eller som i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de regler som gäller för biljettköp förbehåller sig TicketBoss rätten att avboka dessa. Detta gäller även t.ex. vid biljettköp i spekulativt syfte, dvs. köp i avsikt att sälja biljetterna vidare. I dessa fall kan TicketBoss utan förvarning spärra biljetterna som då blir obrukbara och värdelösa.
TicketBoss förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå TicketBoss villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagda avgifter. Köparen ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Driftsavbrott

TicketBoss ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår p.g.a. driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av TicketBoss.se.

Kundsupport

Vid frågor som rör TicketBoss tjänster och plattform är du välkommen att kontakta TicketBoss via e-post (info@ticketboss.se). TicketBoss svarar ej på frågor som är specifika för ett evenemang.